Algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing bij het gebruik van de website HRMlokaal.be, ongeacht de hoedanigheid van de gebruiker.

2. CIPAL verleent hierbij aan de abonnee een niet exclusief recht voor het gebruik van de website die voorwerp is van dit abonnement tegen betaling van de in de bestelbon vermelde kostprijs.

3. Alle kostprijzen zijn exclusief BTW.

4. De prijs van het abonnement wordt jaarlijks aangepast, rekening houdend met de evolutie van het indexcijfer van de consumentenprijzen. Basisindex oktober 2010.

5. De facturen dienen betaald te worden binnen de 50 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij laattijdige betaling kan Cipal DV verwijlinteresten aanrekenen volgens de wettelijke reglementering ter zake.

6. Alle klachten betreffende de facturen van CIPAL moeten schriftelijk en binnen de 14 dagen na ontvangst worden ingediend. Na deze termijn zijn ze niet meer ontvankelijk, tenzij de factuur niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze overeenkomst.

7. Indien het bestuur, zonder opgave van duidelijke redenen, gedurende meer dan 3 maanden in gebreke blijft tot betaling van de voorziene instap- of periodieke vergoedingen, beschikt CIPAL over het recht om het gebruiksrecht op te schorten of definitief te beëindigen. 

8. Het abonnement wordt per jaar afgesloten.

9. Elke annulering van bestelling dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de datum van bestelling. In geval van annulering is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ter waarde van 20% van de waarde van de bestelling.

10. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het is opzegbaar tegen het einde van het abonnementjaar. Wanneer een partij geen gebruik wenst te maken van deze stilzwijgende verlenging, dient zij dit per aangetekend schrijven te melden aan de andere partij, ten minste 90 dagen voor het verstrijken van de lopende termijn.

11. De toegang tot de website geldt slechts voor het aantal abonnees waarvoor men een bestelling afsluit. Het is de abonnee niet toegestaan om de aan hem toegekende inlog-identiteit en/of het paswoord aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken. Bij misbruik zal het abonnement onmiddellijk beëindigd worden en een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden van 30% bovenop de lopende termijn.

12. Indien de abonnee vermoedt dat derden van zijn log-in identiteit en/of paswoord gebruik maken, dient hij dit onmiddellijk meedelen aan Cipal DV. Cipal DV zal zo spoedig mogelijk aan de abonnee een nieuwe log-in identiteit en/of paswoord overhandigen.

13. De volledige inhoud en de databestanden zijn en blijven te allen tijde de intellectuele eigendom van Cipal DV.

14. Het is de abonnee niet toegestaan de software en inhoud van de databestanden op om het even welke wijze te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordeligen. Het is de abonnee ook niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud onder gelijk welke vorm aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van CIPAL DV. Elke bewezen onrechtmatige verspreiding zal van rechtswege aanleiding geven tot betaling door het bestuur van een schadevergoeding van € 15.000.

15. De abonnee verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen opdat eenieder die door zijn toedoen inzage heeft de databestanden, zich onthoudt van iedere verspreiding ervan.

16. De abonnee zorgt voor een veilige bewaring en een correct gebruik van HRMlokaal.be om diefstal, verspreiding en namaking tegen te gaan.

17. Cipal DV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook veroorzaakt door de installatie, het gebruik of de werking van HRMlokaal.be. Zo kan Cipal DV o.a. niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de informatie die door HRMlokaal.be verkregen wordt. Cipal DV beoogt echter dat de gegeven informatie overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving.

18. Het functioneren van de website op eender welk tijdstip en onder elke omstandigheid wordt niet gewaarborgd. Cipal DV stelt alles, in de mate van het mogelijke, in het werk om de website toegankelijk te houden 7 dagen op 7 en 24 uur op 24u. In geval van onderbreking zal Cipal DV alle middelen die zij daartoe het meest geschikt acht inschakelen om deze situatie zo vlug mogelijk te verhelpen.

19. De toegang tot de site kan tijdelijk onderbroken worden omwille van een onderhoudsbeurt of upgrade of om andere, voornamelijk technische, redenen. Cipal DV bepaalt autonoom het meest geschikte moment van onderbreking.

20. Geen van beide partijen zal in gebreke zijn om aan haar verplichtingen uit hoofde van dit abonnement te voldoen, indien zulks het gevolg is van omstan­digheden die redelijkerwijze buiten de macht van partijen liggen.

21. Geen van beide partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij haar rechten of verplichtingen voortkomend uit dit abonnement overdragen aan derden.

22. De abonnementsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Indien enig geschil tussen CIPAL DV en de abonnee mocht voortvloeien uit dit abonnement, zullen, op voorwaarde dat de ene partij de andere partij daarvan schriftelijk in kennis stelt, partijen zulks in der minne trachten te schikken en wel in goede verstandhouding. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Turnhout.