Uitbreiding rouwverlof: publicatie in het Belgisch Staatsblad

Zoals aangekondigd in het nieuwsbericht van 28 juni 2021 was het nog wachten op de publicatie van de Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof. Op 15 juli 2021 werd deze wet in het BS gepubliceerd.

De regeling heeft uitwerking de 10de dag na publicatie.

Deze wet is van toepassing op contractuele personeelsleden van de lokale besturen. Voor statutairen is er voorlopig voorzien in een tijdelijke regeling (zie hiervoor het nieuwsbericht van 8 juli 2021) in afwachting van het besluit van de Vlaamse regering dat zal voorzien in een gelijkaardige regeling voor statutaire personeelsleden van lokale besturen.

De uitbreiding van het rouwverlof voor contractuelen ziet er uit als volgt.

Rouwverlof bij overlijden van echtgeno(o)t(e), samenwonende partner, kind of pleegkind bij langdurige pleegzorg

Het rouwverlof, een vorm van omstandigheidsverlof/klein verlet, wordt uitgebreid naar tien werkdagen bij het overlijden van:

  • De echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner;
  • Een kind van de werknemer of van diens echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner;
  • Een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden.

Drie werkdagen moeten worden opgenomen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis van de overleden persoon en de andere zeven werkdagen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Hier kan van worden afgeweken op vraag van het personeelslid, mits akkoord van het bestuur.

De dagen rouwverlof zijn betaalde afwezigheidsdagen van klein verlet/omstandigheidsverlof.

Rouwverlof bij overlijden pleegouders

Bij het overlijden van de pleegouder(s) in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van overlijden is er een recht op drie werkdagen die kunnen worden opgenomen tijdens de periode die begint op de dag van het overlijden en die eindigt op de dag van de begrafenis. Ook hier zijn afwijkingen mogelijk op vraag van het personeelslid, mits akkoord van het bestuur.

De dagen rouwverlof zijn betaalde afwezigheidsdagen van klein verlet/omstandigheidsverlof.

Rouwverlof bij kortdurende pleegzorg

Er wordt ook voorzien in een uitbreiding van het rouwverlof bij kortdurende pleegzorg op het moment van overlijden. Er is recht op één werkdag die kan worden opgenomen op de dag van de begrafenis (of bij akkoord van het bestuur op een andere dag) bij het overlijden van het pleegkind van het personeelslid of van diens echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

De dagen rouwverlof zijn betaalde afwezigheidsdagen van klein verlet/omstandigheidsverlof.

Aanrekening bij arbeidsongeschiktheid op periode gewaarborgd loon

In het geval het personeelslid (arbeider/bediende) aansluitend op het omstandigheidsverlof/klein verlet wegens overlijden van de echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, een kind van de werknemer of van diens echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner arbeidsongeschikt is, zal er vanaf de vierde dag omstandigheidsverlof/klein verlet een aanrekening gebeuren op de periode van gewaarborgd loon wegens arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt op voorwaarde dat deze vierde dag aansluit op de derde dag van afwezigheid wegens overlijden.

Bron: Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, BS 15 juli 2021.